Sistem Politikaları

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları stratejilerimiz çerçevesinde Borusan Grup şirketlerinde farklılaşan ihtiyaçlara göre tasarlanmış en iyi çalışan deneyimini yaşatmak amacıyla çalışan İnsan Kaynaklarının ana süreçleri aşağıda yer alan politikalar dahilinde yürütülür.

Organizasyon Yapısı ve Çalışma Koşulları
Çalışanlarımıza merkezinde insan olan, farklılıklara değer veren, iş etiği ilkelerine bağlı, gelişim odaklı, yüksek performansı destekleyen, kapsayıcı iş ortamları sunarız. 
Borusan grubu şirketlerinde, organizasyonel yapılar şirket stratejileri, hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda en yalın şekilde oluşturulur. Dijtalleşme ile zaman ve mekandan bağımsız, verimli, üretken, yenilikçi ve dijital çalışma yöntemleri uygulanır. Matris, yatay ve esnek yapılanmalar, çevik çalışan ekipler, farklı kaynak kullanım koşulları da (yarı zamanlı çalışma, yurtdışı iş gücü kullanımı, proje bazlı çalışma vb) ihtiyaca göre uygulanır.

Tüm çalışanların çalışma ortamındaki mutluluğu ve refahı için en doğru çalışma koşulları geliştirilir. Anlamlı, ilham veren iş ve çalışma ortamlarının oluşturulması, uygun olan hallerde iş-yaşam dengesini gözeten esnek çalışma saat ve şekillerinin belirlenmesi, farklılaşan çalışan ihtiyaçlarına özel çalışma refahı (well-being) uygulamaları ve İş Sağlığı ve Güvenliğini temel alan fiziksel ve davranışsal düzenlemeler yapılır. 

Yetenek Kazanımı ve İşveren Markası
Güçlü işveren markamızla ve yenilikçi işe alım araçları, programları ve iş birlikleri geliştirerek Borusan Grubunun strateji ve hedeflerine ulaşmasını destekleyecek en iyi yetenekleri kazandırmak ana hedefimizdir. Bu çerçevede, ihtiyaçlarımız doğrultusunda tasarlanmış modern işe alım süreç ve yöntemleri ile adayların adil bir şekilde değerlendirilmesi esastır.

İşe alım sürecinde en yüksek katma değeri yaratacak yetenekleri bulmak üzere yola çıkılır. Adaylar, işe fonksiyonel uygunluklarının yanı sıra Borusan Grubu değerlerimize, liderlik modelimize ve organizasyona iş dışında farklı konularda değer katma potansiyeline de önem vererek değerlendirilir.


Borusan Grubu'nun vizyonunu destekleyecek genç yetenekleri gruba kazandırmak ve geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla Alpha Genç Yetenek Programı merkezi olarak uygulanır. 

Yeteneği Geliştirme ve Elde Tutma
Çalışanlarımızın potansiyellerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi için yatırım yapılması Borusan Grubunun en önemli öncelikleri arasındadır. Şirket stratejileri ve hedeflerinden yola çıkarak bireysel hedeflerin belirlenmesi ve ölçümlenerek ödüllendirilmesi adımlarını içeren Performans Yönetiminde adalet ve objektivite esastır ve tüm yöneticiler ekiplerinde bu koşulları sağlamaktan sorumludur.

Yetenek Yönetimi sürecinde grupta yüksek performans ve örnek davranış gösteren yüksek potansiyelli çalışanlar belirlenir ve gelişimleri için özenli bir gelişim yatırımı uygulanır. Yetenek Yönetimi sürecinde, grup şirketlerindeki yönetim rollerinin yedekleri ve yüksek potansiyelli çalışanlar ile ilgili rotasyon planları tasarlanır.

Grup içinde açılan yönetim rollerinde değerlendirilme önceliği grup çalışanlarındadır. Uygun aday bulunmaması durumunda, dış adaylar da değerlendirilme sürecine dahil edilir. Her çalışan terfi sürecinde eşit hak ve uygulamaya tabiidir, yüksek potansiyel ve performans gösteren çalışanlar, terfi sürecinde yönetim ekipleri tarafından önceliklendirilir.

Borusan Akademi ile çalışanların gelişimine yatırım yapılır. Borusan Akademi tarafından Kurum Kültürünü besleyen programlar, Liderlik Gelişim Programları ve Fonksiyonel yetkinliklerin gelişimini hedeflen programlar tasarlanır ve uygulanır. Bunun yanı sıra, Bireysel, Teknik ve Mesleki gelişime yatırım yapacak programlar şirket ihtiyaçları özelinde hazırlanılır ve hayata geçirilir.

Tüm bu gelişim fırsatlarının yanında, Borusan Grup çalışanlarından kendilerini geliştirmek için çaba göstermeleri beklenir. 

Borusan Grubu Liderlik Modeli ve Gelişimi

Borusan Grup’ta liderler, işlerinin yanı sıra, birlikte çalıştıkları ekip üyelerini, diğer ekiplerle olan iş birliği ve birlikte başarma odaklarını ve bireysel farkındalıklarını yönetmeyi önemser ve bunun için insan, ekip ve bireysel farkındalık yönetim kaslarını geliştirirler. Bireysel farkındalık sahibi, ekibinin gücüne inanan, birlikte başarmayı önceliklendiren ve geleceği hedefleyerek bugünden harekete geçen Borusan Liderlerinden beklenen yetkinlik ve davranışlar Borusan Grubu Liderlik Modelinde detaylı olarak tanımlanmıştır.

Ekip yöneten her çalışan, zamanının en az %15’unu ekip yönetimi, insan kaynakları ve liderlik konularına ayırır. Borusan Akademi tarafından tanımlanan Liderlik Gelişim Programı sayesinde liderlik kasları güçlendirilir ve organizasyonlarına ‘ilham veren’ liderler olarak yetiştirilir. 

Tanıma Takdir ve Toplam Ödül Yönetim
Toplam Ödül Yönetimi süreci; yüksek performansı destekleyen, çalışanların iş hedeflerine katkısı ve yetkinliklerini merkeze alan, motive edici ve rekabetçi ücret, yan haklar ve tanıma takdir uygulamalarını içermektedir.

Borusan Grup’ta işler, uluslararası geçerliliği olan bir iş değerlendirme metodolojisine göre, tüm rollerin iş büyüklükleri; rolün temel sorumluluk seviyesi, organizasyona görece katkısı, rol için gerekli bilgi/beceri/deneyim ve yetkinliklerini dikkate alarak değerlendirilir.

İş değerlendirme süreci paralelinde, makroekonomik veriler, piyasada geçerli ücret politikaları, şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedefleri dikkate alarak oluşturulan ücret politikaları belirlenir.

Kişilerin iş büyüklükleri, performansları, şirket içi ve şirket dışı ücret dengesi dikkate alınarak yasal yükümlülüklere uygun olarak ücret yönetimi yapılır. Ücret yönetiminde şirket içi adalet-objektivite dengesi ve şirketin ödeme gücü gözetilir.

Çalışanların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda, rol ve iş büyüklüğüne göre değişen içerik ve esneklikte yan haklar merkezi olarak tanımlanır ve uygulanır.

Toplam ödüllendirme yaklaşımının bir parçası olan performans prim sistemi, şirketlerin hedeflerini gerçekleştirmeleri ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçları elde etmelerini, başarıyı ödüllendirerek çalışanları üstün performans göstermeye teşvik etmeyi ve hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmeyi hedefler. Sene sonunda, yıl sonu performansı ve ödeme gücü paralelinde bireysel performans sonuçları baz alınarak performans notu uygun olan çalışanlara kademeleri bazında yıl sonu performans primi ödenir. 


Çalışan Bağlılığı Yönetimi

Borusan Grup’ta, çalışanların bağlılığını takip etmek ve yine çalışanlardan gelen öneri ve beklentileri dikkate alarak bağlılığı güçlendirmek hedeflenir. Güvenli, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak ve doğru liderlik stilleri ile pozitif bir organizasyonel iklim yaratarak sürdürülebilir çalışan bağlılığı sağlamak ana önceliktir.

Bu hedefle, bağımsız şirketler aracılığı ile düzenli olarak çalışan bağlılığı araştırması yapılır ve bu süreç içinde çalışanların öneri ve beklentileri de toplanır.

Bağlılık Anketi sonucu ortaya çıkan fırsat ve gelişim alanları İnsan Kaynakları ve yönetim ekipleri tarafından incelenir, gerekli aksiyonlar planlanarak, hayata geçirilir ve gelişimleri takip edilir.

Başa dön